Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 38-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 2.12.2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 38-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 2.12.2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Членовите 162, 163 и 164 од Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.35/2008, 103/2008 и 26/2009).
(Реферат У.бр.171/2009)

2. Член 162 и член 163 од Законот за внатрешни работи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 92/2009).
(Реферат У.бр.223/2009)

3. Член 32, член 33 став 3 и член 50 од Законот за градење („Службен
весник на Република Македонија“ бр.51/2005).
(Реферат У.бр.257/2009)

4. Одлука за донесување Детален урбанистички план „Голем Ринг-Јужен дел-
Исток“ Општина Центар, донесена под бр.07-648/2 од 14 март 2008 година од
Советот на општина Центар, опфат меѓу: ул. „Васил Аџиларски“, река Вардар, бул.
„Кочо Рацин“ и ул.„Мирче Ацев“ („Службен гласник на општина Центар“ бр.3/2008).
(Реферат У.бр.158/2009)

5. Одлука за ограничување на пловидбата за пловни објекти (скутери) на
Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро („Службен весник на Република
Македонија“ бр.99/2009) донесена од Владата на Република Македонија
(Реферат У.бр.190/2009)

Leave a Reply