Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 1.07. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 25-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 1.07. 2009

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 4 точка 30 и член 6 ставови 8 и 9 од Царинскиот закон („Службен весник
на Република Македонија“ бр.39/2005 и 4/2008).
(Реферат У.бр.1/2009)

2. Член 21 точки 2, 3, 5 и 7, член 31 ставови 4 и 6, член 32 став 3 во
делот: „Ако стечајниот управник во овој рок не ја предаде должноста прави тешка
повреда која е основа за одземање на лиценцата на овластен стечаен управник на
начин и постапка утврдени со овој закон“…, член 36 став 1 точка 9, член 37
став 2, член 53 став 1 во делот: „Судијата ќе го определи износот на авансот
според Правилникот за аванси во стечајна постапка што го донесува министерот за
економија…“, член 273 став 1 точка 1, член 280 со поднасловот „Осуда за
сторено кривично дело“, член 295 став 4, член 296 став 1 точка 5 од Законот за
стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/2006, 126/2006 и
84/2007).
(Реферат У.бр.11/2009)

3. Член 138 став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република
Македонија“ бр.67/2007).
(Реферат У.бр.114/2009)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Брање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.84/2009,

Leave a Reply