Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 4.03. 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 4.03. 2009

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИСТОСТА НА:

1. Член 18-а став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на
Република Македонија“ бр.50/2001, 49/2003, 109/2005 и 88/2008)
(Реферат У.бр.49/2008)

2. Членовите 42, 43, 44, 49 и 80 став 5 од Законот за јавното обвинителство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2007 и 111/2008).
(Реферат У.бр.88/2008)

3. Членовите 46, 47, 51 и 52 од Законот за судовите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.58/2006, 62/2006 и 35/2008).
(Реферат У.бр.98/2008)

4. Член 12 став 3 од Законот за државна помош („Службен весник на Република
Македонија“ бр.24/2003, 70/2006 и 55/2007).
(Реферат У.бр.186/2008)

5. – член 1 став 2 во делот „и договорот за вработување“, член 46 став 1, член
106 став 3, член 128 став 4, член 137 ставовите 1 и 2 и член 145 став 1 од
Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/2005, 106/2008 и 161/2008) и
– член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2008)
(Реферат У.бр.200/2008)

6. Член 2 став 2 во делот: „и дејствија“ и член 14 став 1 од Законот за општата
управна постапка („Службен весник на Република Македо­нија“ бр.38/2005 и
110/2008).
(Реферат У.бр.204/2008)

7. Колективниот договор за средно образование на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.65/1995 и 41/ 2005).
(Реферат У.бр.161/2008)

8. Заклучок за потврдување на Заклучокот за давање поддршка на самостојниот
синдикат на вработените од локалната самоуправа на Република Македонија –
„Синдикална организација на општина Аеродром“, број 07-8868/18 („Службен
гласник на општина Аеродром“ број 16/2008 од 15.12.2008 година).
(Реферат У.бр.257/2008)

Leave a Reply