Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.09. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.09. 2008

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА
НА:

1. Член 11 став 3 и член 13 став 2 и член 18 став 2 од Законот за политичките
партии („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/2004, 5/2007, 8/2007 и
5/2008).
(Реферат У.бр.50/2008)

2. – Член 112 став 2, во делот: „вонреден“ од Законот за работните односи
„Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2007).
– Член 27 став 1 алинеја 3, во делот: „вонреден“ од Општиот колективен договор
за стопанството на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.76/2006).
(Реферат У.бр.53/2008)

3. Член 35 став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на
Република Македонија бр.59/2000, 112/2000, 31/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002,
17/2003, 40/2003, 69/2004, 81/2005, 61/2006 и 36/2007).
(Реферат У.бр.113/2008)

4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за одржување на пролетен и
есенски панаѓур во град Кавадарци бр. 01-1695 од 17.04.1987 година („Службен
гласник на Општина Кавадарци“ бр.52/2008).
(Реферат У.бр.116/2008)

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Брање за заштита на слободи и права
У.бр.100/2008,

Leave a Reply