Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.06. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 25.06. 2008

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 281 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.54/2007).
(Реферат У.бр.41/2008)

2. Одредбите од глава VII-а „Поедноставен даночен режим за трговски друштва“ и
член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за добивка („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 160/2007)
(Реферат У.бр.51/2008)

3. Член 266 став 1 алниеа 1 и член 267 став 1 алинеа 1 од Законот за безбедност
на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
54/2007).
(Реферат У.бр.65/2008)

4. Одлуката за определување на висината на надоместокот на членовите на советот
што учествуваат во постапката за склучување на брак како претставници на
Советот на општина Чашка бр. 0701-738/6 од 28.04.2006 година.
(Реферат У.бр.111/2008)

Leave a Reply