Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.02. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 6-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.02. 2008

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 9-а став (4), член 34 став (3), член 36 став (2), член 36 став (2) во
делот: „и притоа да одобри одредени олеснувања“, член 37 став (6) во делот: „и
притоа да одобри одредени олеснувања“, член 43 став (9), член 46 во делот:
„според посебна постапка која ја пропишува министерот за финансии“, член 47
став (2), член 48 став (4), член 49 став (2), член 52 став (7) во делот: „и за
случаите, во кои може да се одобрат олеснувања во поглед на исполнувањето на
овие обврски“ и член 53 став (11) од Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.44/1999, 59/1999, 86/1999,
11/2000, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006 и 101/2006 и 114/ 2007).
(Реферат У.бр.45/2007)

2. Член 84 од Законот за работните односи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.62/2005).
(Реферат У.бр.88/2007)

3. Член 154 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997,
24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006
и 153/2007).
(Реферат У.бр.216/2007)

4. Член 69 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр.51/2005).
(Реферат У.бр.246/2007)

Leave a Reply