Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 1-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 9.01. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 1-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 9.01. 2008

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 39 ставови 2 и 4 од Законот за финансиската полиција (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 55/2007).
(Реферат У.бр.127/2007)

2. Член 4 став 3 и членот 6 став 3 од Законот за прекурзори („Службен весник на
Република Македонија“ бр.37/2004 и 40/2007).
(Реферат У.бр.181/2007)

3. Одлука за преземање на водоводот на МЗ Љубаништа, донесена од Советот на
општина Охрид, бр.07-561/25 од 31 март 2006 година, објавена во “Службен
гласник на општина Охрид” број 3 од 4 април 2006 година.
(Реферат У.бр.197/2007)

Leave a Reply