Ден

ноември 24, 2021

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 33-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 01.12.2021 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 379 од Законот за облигационите односи („Службен весник на...
Повеќе

У.бр.180/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 1 и...
Повеќе

У.бр.36/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот...
Повеќе