Ден

декември 20, 2007

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 34-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 26.12.2007

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Член 157 од Законот за парничната постапка (“Службен весник...
Повеќе