Месец

април 2007

202/2006-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 алинеја 1 и...
Повеќе

179/2006-0-0

Вовед О Д Л У К А Текст 1. СЕ УКИНУВААТ а) Одлуката за донесување на Статутот на општина Струга бр.07-4230/4 од...
Повеќе