Месец

ноември 1996

157/1996-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот...
Повеќе

213/1996-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

138/1996-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

154/1996-1-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од...
Повеќе

У.бр.220/1996

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 став 1 алинеа 1...
Повеќе

230/1996-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 и 71 од...
Повеќе

197/1996-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 став 1 алинеи...
Повеќе

52/1996-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од...
Повеќе

110/1996-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

173/1996-1-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе