Месец

октомври 1992

43/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за...
Повеќе

186/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, по јавната расправа одржана...
Повеќе

84/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставнот суд на Македонија...
Повеќе

169/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

125/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

171/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на...
Повеќе

72/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

218/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

163/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе

52/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 2 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе