Категорија

Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за II-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 26.01.2022 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Одлука за започнување на постапката за доделување на договор...
Повеќе