Категорија

Дневен ред

Преглед на иницијативи и барања предложени за XIV-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 4.05.2022 година (среда), со почеток во 09:30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.20/2022 Оспорен: Делот „20, 55 од Законот за изменување и...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за XIII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 20.04.2022 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.4/2022 Oспорен: Закон за изменување и дополнување на Законот за...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за VII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 02.03.2022 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 389-а во делот „договорна“ од Законот за облигацоните односи...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за VI-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 23.02.2022 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Одредби од Законот за локалната самоуправа во деловите каде што...
Повеќе