Категорија

Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 33-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 01.12.2021 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 379 од Законот за облигационите односи („Службен весник на...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 29-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 03.11.2021 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Законот за изменување и дополнување на Законот за Влада („Службен...
Повеќе