Категорија

Други прописи и колективни договори

У.бр.150/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 став 1 алинеја 1...
Повеќе

У.бр.267/1992

Уставниот суд на Република Македонија,врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/92), на седницата...
Повеќе

У.бр.45/1993

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, член 28 и член 71...
Повеќе

У.бр.229/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 став 1 алинеја 3...
Повеќе

У.бр.198/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член110 од Уставот на република Македонија и член 71 став 1 алинеја 3 од...
Повеќе

У.бр.259/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Макдонија и член 71 став 1 алинеја 3...
Повеќе

У.бр.234/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.197/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.242/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.233/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе