Категорија

Други прописи и колективни договори

У.бр.220/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член...
Повеќе

У.бр.190/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.5/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинаја 1 и 2 и член 112 од Уставот на Република Македонија...
Повеќе

У.бр.188/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.75/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1...
Повеќе

У.бр.264/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1...
Повеќе

У.бр.209/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.93/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 одУставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.266/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 точка 1...
Повеќе

У.бр.61/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 47 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија...
Повеќе