Категорија

Универзални документи за човекови права

У.бр.134/2000-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.50/1998

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 56 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.200/1990-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и...
Повеќе