Категорија

Решавање на судир на надлежности

У.бр.95/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 став 1 алинеја 5 од Уставот на Република Северна Македонија, член...
Повеќе

У.бр.14/2014

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 алинеите 1 и 3...
Повеќе

У.бр.113/2013

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 алинеите 1 и 3...
Повеќе

У.бр.205/2010

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 алинеја 3 и 71...
Повеќе

У.бр.125/2009

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 4 од Уставот на Република Македонија и членовите 65 и 71...
Повеќе

У.бр.143/2008

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 65 и 71 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.137/2005

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.219/2001

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 71 и член 28 став 1...
Повеќе

У.бр.247/2001

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 71 и член 28 став 1...
Повеќе

У.бр.98/1999

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 алинеја 3 и 71...
Повеќе