Новости

23 Мај
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 234 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016) Реферат У.бр.10/2018 2. Член 8 од...
Повеќе
9 Мај
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 78-а ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“...
Повеќе
2 Мај
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Одлука бр.08-2574/2 од 18.06.2018 година за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на...
Повеќе
12 Апр
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Одлука за донесување на измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од Велес, локалитет-дел од урбана...
Повеќе

Уставен суд на Република Македонија

Уставниот суд на Република Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.130/2018-1

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен...
Повеќе

У.бр.56/2018-1

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен...
Повеќе

У.бр.126/2018

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе