Новости

27 Окт
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Законот за изменување и дополнување на Законот за Влада („Службен весник на Република Македонија” број 140/2018). Реферат У.бр.267/2020...
Повеќе
20 Окт
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 66 во делот „Административни службеници“ Категорија БО2 Раководен II ниво“ на Колективниот договор за култура, склучен на...
Повеќе

Уставен суд на Република Северна Македонија

Уставниот суд на Република Северна Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Северна Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.269/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе

У.бр.44/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 71 и член 28 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на...
Повеќе

У.бр.245/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен...
Повеќе