Новости

19 Сеп
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 2 ставови 1 и 2 од Законот за трансформација во редовен работен однос („Службен весник на Република...
Повеќе
12 Сеп
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Член 17-а став 2 алинеја 5 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на...
Повеќе
4 Сеп
Ι. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Закон за изменување и дополнување на Законот за управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2019)...
Повеќе
4 Јул
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 63 и член 65 од Законот за меѓународна и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број...
Повеќе

Уставен суд на Република Северна Македонија

Уставниот суд на Република Северна Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Северна Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.49/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник...
Повеќе

У.бр.53/2018

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник...
Повеќе

У.бр.70/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник...
Повеќе