Новости

12 Апр
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Одлука за донесување на измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од Велес, локалитет-дел од урбана...
Повеќе
4 Апр
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 43 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011,...
Повеќе
28 Мар
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Членовите 4 став 2 и 27 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република...
Повеќе
21 Мар
I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. – Членовите 4 став 2 и 27 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република...
Повеќе

Уставен суд на Република Македонија

Уставниот суд на Република Македонија како самостоен орган на Републиката за заштита на уставноста и законитоста, започна со работа на 15 февруари 1964 година. Неговата положба и надлежност беа уредени со Уставот од 1963 година, а постапката и правното дејство на неговите одлуки беа уредени со Законот за Уставниот суд на Македонија од 1963 година.

Доставување на поднесоци до Уставниот суд на Република Македонија секој работен ден од 09,00 – 14,00 часот на адреса „Кеј Димитар Влахов“ бр.19, Скопје

Најнови одлуки и решенија

Сите одлуки и решенија

У.бр.12/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 71 и член 28 алинеи 1 и 2 од Деловникот на Уставниот суд...
Повеќе

У.бр.66/2018

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник...
Повеќе

У.бр.36/2018

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник...
Повеќе